۱۳۸۸ اسفند ۲۹, شنبه

510 - زمانه‌ی چرند و پرند

زمانه‌ایست که از شر "گاو" پناه به "ببر" می‌بریم و آرزو می‌کنیم تا ۸۹ چیزی بیشتر از ۱+۸۸ باشد


پ‌ن: برای خودم، انتظار روزهای بهتر چندان هم سبک‌سرانه و بی‌شرمانه نیست چرا که بدتر از اینش، سخت در خیالم می‌گنجد