۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

507 - ساعیان ناتوان

گاهی "پشتکار" چیزی نیست جز ناتوانی آدم‌ها در تنبلی و وقت‌کشی