۱۳۸۸ اسفند ۱, شنبه

494 - تقدم نظریه بر مشاهده

زیباترین و زشت‌ترین چیزها در گرگ و میش میان شب و روز دیده می‌شوند، آن هنگام که نیمی را چشم می‌بیند و نیمی را خیال