۱۳۸۸ بهمن ۲۳, جمعه

490 - قسم به پـ.ـروکـ.ـسی و آنچه می‌شکند

... و خواهید شکست، همچون فـیـ.ـلـ.ـترهایتان

(ســوره‌ی اولـ.ـتـ.ـرا، آیات 9 به بعد)