۱۳۸۸ دی ۱۳, یکشنبه

467 - تاملات نابهنگام ۱۲

تعداد مرگ‌های طبیعی خیلی بیشتر است از خودکشی، اما آیا این دلیل می‌شود؟