۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

441 - عشق‌های منطقی

بیا عزیزکم
بیا که لحظه‌های پیش رو
آبستن خاطره‌اند
بیا عزیزکم
بیا که دور از این آشفته مارپیچ جهان و انسان
بی آن که مصلوبِ این خدای حریصِ پرستش شویم
بخندیم
بنوشیم
و تا روزگار پیری بمانیم با هم
تا روزی که از دیابت
تکرر ادرار بگیریم
و از درد مثانه
بمیریم