۱۳۸۸ آبان ۲۶, سه‌شنبه

434 - یارانه‌ی (عد)الت‌محور

خب ببینید این که ما می‌خوایم برای اولین بار هدفمند بکنیم، این دروغه؟