۱۳۸۸ مهر ۴, شنبه

386 - سهم ما

از انقلاب
ترافیکش ماند و
از آزادی
میدانش،
از استقلال هتل و
از جمهوری
خیابانش