۱۳۸۸ مرداد ۱۴, چهارشنبه

خود ‌کشته را تدبیر نیست

لبیک به دعوت Hans Schnier

با خودکشی موافقی؟ آره
تحت چه شرایطی؟ وقتی بفهمم زندگی واقعا ارزش زندگی کردن داره
چرا؟ چون عقده‌ای‌ام
اگه مجبور باشی، چطوری خودکشی می کنی؟ تلویزیون می‌خرم
چقد احتمال می‌دی موفقیت‌آمیز باشه؟ خیلی
اگه قرار باشه خودکشی کنی آخرین کاری که قبلش می‌خوای انجام بدی چیه؟ این که تصمیمو درباره‌ی خودکشی عوض کنم