۱۳۸۸ مرداد ۲۴, شنبه

353 - فرهاد در کوه، شیرین در مطبخ

ترکیب متناقض «معشوق در آشپزخانه»
محکمترین دلیله در رد عبارت «ازدواج عاشقانه»