۱۳۸۸ خرداد ۳۰, شنبه

300 - امروز روز خرخری و خر سواری است

دردا و حســرتا که جـهان شد به کـام خر
زد چـرخ ســفله سکه‌ی دولـت به نـام خر

خر سرور ار نباشد پس هر خر از چه روی
گــــردد هـــمی ز روی ارادت غـــلام خـــر

پ‌ن: بخشی از خرنامه‌ی سیاسی الاهی میرزاده‌ی عشقی (دنبال ربطش نگردین)