۱۳۸۸ خرداد ۱۶, شنبه

291 - گاف سیاسی، داف سیاسی

همانا عکسی از یک «داف پوستر به دست» در هر خبرگزاری خواهد بود
حتی اگر «فارس» باشد