۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۵, جمعه

271 - گزین‌گویه‌ها 8

اینکه بفهمیم حرفی احمقانه زده‌ایم یا کاری احمقانه کرده‌ایم کافی نیست. باید درسی بسنده‌تر و مهم‌تر بیاموزیم؛ این که ابلهی بیش نیستیم

مونتنی

گزین‌گویه‌ها 7