۱۳۸۷ اسفند ۱۲, دوشنبه

213 - دو کلمه حرف مفت (دقایق ۱)

دقت کردین؟
همون قدر که حرف حساب جواب نداره، حرف مفت هم جواب نداره