۱۳۸۷ دی ۲۷, جمعه

187 - بنیان خانواده 2

با شنیدن «جیگرتـــــو!»
دخترک اخمی کرد
رنگ پسرک پرید
و تا آخر عمر در کنار هم زندگی گذراندند...