۱۳۸۷ آذر ۲۴, یکشنبه

146 - دعای روز یکشنبه

آن‌سان مقدر کن تا دسترسی به من امکان پذیر نباشد و بدین‌سان مرا در زمره فیـ.ـلـ.ـترشدگان و باکلاس‌گشتگان قرار ده