۱۳۸۷ آذر ۲۴, یکشنبه

137 - Chuck Schuldiner

و امروز، سیزدهم دسامبر ترسایی، هفت سال از مرگ او گذشت.
برای شادی روحش یه سولوی بلند ختم کن...

Chuck Schuldiner 1967-2001