۱۳۸۷ آذر ۱۶, شنبه

123 - 16 آذر

پوستر شلوغی‌های «می 68 فرانسه»
سایه‌ی مارشال دوگل با عبارت: جوان باش و خفه شو

روز دانشجو مبارک