۱۳۸۷ آبان ۳۰, پنجشنبه

96 - Reformation


«درود بر مخالف من»؟
به قول یارو : آخه تو ریش داری، این حرفا چیه می زنی؟