۱۳۸۷ آبان ۲۷, دوشنبه

88 - مبنای تقسیم کار اجتماعی
در جوامع ابتدایی همبستگی افراد براساس شباهت‌ها بود
و در جوامع جدید بر اساس تفاوت‌ها.
اکنون منشا نیاز و همبستگی در تفاوت است نه مشابهت؛
آنچه من دارم، تو نداری
و برعکس.
پس عده‌ای باید بیکاری کنن