۱۳۸۷ آبان ۲۲, چهارشنبه

80 - My Baby Shot Me Down

با خنده، خواست از من تا کاری برایش بکنم
گلوله‌ای در سرش خالی کردم
گفتم،
باشد برای بعد...