۱۳۸۷ آبان ۱۳, دوشنبه

71 - امید به آینده

گفته‌اند: تراژدی بزرگ آن است که آنچه را می‌خواهی نداشته باشی
اما تراژدی بزرگ‌تر هنگامی است که آن را به دست آوری.
همیشه به یاد آن جمله Annie Hall هستم که
" نمی‌خوام عضو اون کلوپی باشم که آدمایی مثل من رو به عضویت می‌گیره."

در هر امیدی گونه‌ای طمع نهفته
چرا که هر دو حریص آینده‌اند
و "نابهنگامی" زاییده این امید است
وقتی که زمان "می‌توانستن" فرا رسد
زمان "توانستن" گذشته

امید و ناامیدی
هر دو با حسرت آمیخته‌ اما
امید فرصت سوز است و ناامیدی زمزمه هر آغاز مایوسانه