۱۳۸۷ مهر ۲۰, شنبه

42 - روی رود تشنگیت پل زدی؟


لذت بوسه در تاریکی به مراتب بیش از روشنایی است
"وزارت نیرو"