۱۳۸۷ مهر ۱۹, جمعه

37 - کجا شنیدی؟!


غریبه ها در گذار خیابان ها،
دو نگاهِ بیگانه
به تصادف
بر هم می افتد