۱۳۸۷ مهر ۱۵, دوشنبه

32 - مسئله 3 (موقعیت اگزیستانسیال)


در پاسخ به یک پرسش واضح و متمایز چه تفاوتی هست بین :

* می دانم

* نمی دانم

* سکوت