۱۳۸۷ مهر ۱۳, شنبه

25 - درباره خودکشیبا خودکشی بگوییم اسرار عشق و مستی؟
تا بی خبر بمیریم از درد خودپرستی؟

روی عکس کلیک کردین، کردین؛ نکردین، کردین