۱۳۸۷ مهر ۷, یکشنبه

16 - مسئله 2


کدام گزینه است؟

1. دانایی به نادانی 
2. توانایی به دانایی 
3. نادانی به دانایی 
4. دانایی به توانایی 
5. توانایی به نادانی